//McHenry, MD – 08/01/19 – Garrett County Pavilion